Közzétételi lista

Közzétételi lista

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

 

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA

2018-2019. NEVELÉSI ÉV

 

A Nemzeti Erőforrás Miniszter 229/2012. (VIII. 28.) Kormány-rendelet 10 fejezet

23. §-a, (1.-.2 .) bekezdése alapján az alábbi adatokat tesszük közzé:

 

Különös közzétételi lista

 

Az intézmény megnevezése:     Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde

Székhely:                                         2490 Pusztaszabolcs, Deák Ferenc utca 21/1.

Tel/fax:                                             25 273 047

Telephely:                                       2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 65.

Tel/fax:                                             25 273 056

e-mail:                                               pszabovoda@freemail.hu

OM azonosító:                                201777

Óvodavezető:                               Budai Ilona

Óvodavezető-helyettes:              Csiki Andrea

                                                               

A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde fenntartója, működtetője:

Pusztaszabolcs Város Önkormányzata

2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2.

Óvodai csoportok

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde, csoportjainak száma összesen: 8

Manóvár Óvoda csoportjainak száma:    4

Zsiráf Óvoda csoportjainak száma:         4

Bölcsődei csoport:                                      1

Felvehető gyermekek száma:

Székhely:                  100 fő

Telephely:                 100 fő

Bölcsődei csoport:   12 fő

Gyermeklétszám:

Zsiráf Óvoda székhely:

Csoport

2018. októberi létszám

Beíratott létszám

Csillag csoport:

 fő

Hold   csoport:

 fő

 fő

Napsugár csoport:

 fő

 fő

Szivárvány csoport:

 fő

 fő

 

Manóvár Óvoda telephely:

Csoport

2017. októberi létszám

Beíratott létszám

Alma csoport:

 fő

 fő

Katica csoport:

 fő

 fő

Pöttyös labda csoport:

 fő

 fő

Napocska csoport:

 fő

 fő

Bölcsődei csoport:     

 

Létszám, iskolai végzettség:

Óvodapedagógusainak száma: 16 fő

 • Intézményvezető:           1 fő
 • Manóvár Óvodában:          9 fő
 • Zsiráf Óvodában:                7 fő

ÓVODAPEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉG SZERINT

Főiskolai vagy felsőfokú végzettségű óvodapedagógus

16 fő

Szakvizsgázott óvodapedagógus

5 fő

Bölcsődei dolgozók

Szakmai vezető:                         Králl Gáborné  

Bölcsődei dolgozók száma:      4 fő

BÖLCSŐDEI DOLGOZÓK VÉGZETTSÉG SZERINT

Kisgyermekgondozó, -nevelő

3fő

Bölcsődei dajka

1 fő

 

Nevelő-oktató munkát segítők száma:

Dajkák száma:

 

A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde dajkáinak száma: 9 fő

 • Manóvár Óvodában: 5 fő
 • Zsiráf Óvodában: 4 fő

 

Dajkák szakképzettsége:

 

DAJKÁK VÉGZETTSÉG SZERINT

Dajkai szakképesítéssel rendelkező dajka

8 fő

Dajka szakképesítés nélkül 1 fő

Érettségizett dajkák száma

3 fő

 

Pedagógus asszisztensek száma:

 

A Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde pedagógiai asszisztenseinek száma: 3 fő

 • Manóvár Óvodában:          2 fő
 • Zsiráf Óvodában:                1 fő

 

Pedagógus asszisztensek szakképzettsége:

 

PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK VÉGZETTSÉG SZERINT

Pedagógiai asszisztensi szakképesítéssel rendelkező pedagógiai asszisztens

3 fő

 

 

 3. óvodai nevelési év rendje:

Feladatellátási-hely

Nyitvatartási idő

Pusztaszabolcs Városi Óvoda Manóvár Óvoda

6 00  – 1700

 

Pusztaszabolcs Városi Óvoda Zsiráf Óvoda

6 00  – 1700

 

Nevelési év rendje: 

A nevelési év 2018. szeptember 1. - 2019. augusztus 31. tart

A nyári ügyelet időpontjáról 2019. február 15-ig értesítjük a szülőket.

A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében intézményünk a nevelési év során 5 nap nevelés nélküli munkanapot vesz igénybe, mely időpontokról a szülőket legalább 7 nappal előbb értesíti.

A nevelés nélküli munkanapokat a nevelőtestületi értekezletek megtartására, illetve külső továbbképzésekre használja fel.

Ezeken a napokon - szülői igény esetén - az óvoda ügyeletet biztosít. 

Felvételi lehetőség:

Óvoda

Az óvodába járás kötelező 3 éves kortól, az óvodát abban a nevelési évben kell megkezdeni, amikor a gyermek augusztus 31-ig betölti a 3. életévét.

A szülő kötelessége, hogy biztosítsa gyermeke óvodai nevelésben való részvételét.

Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja

Törvényi szabályozás ugyan nincs arról, hogy csak szobatiszta gyermek kezdheti meg az óvodai nevelést, de intézményünk sem személyi, sem tárgyi feltételeiben nincs erre felkészülve.

  A beiratkozás ideje:

2019. április 20 – május 20. között a fenntartó intézkedése és szervezése alapján.

 Bölcsőde

A bölcsődei felvételt a szülő (törvényes képviselő) a saját elhatározásából kérheti és személyesen terjesztheti elő az intézmény vezetőjének.

A bölcsődébe történő felvétel folyamatosan történik a bölcsődei férőhely arányában.

Bölcsődébe a gyermek 20 hetes korától 3 éves korának betöltéséig, illetve annak az évnek augusztus 31. napjáig vehető fel, mely évben a 3. életévét betölti. Azon gyermekek számára, akik a 3. életévüket szeptember 1. és december 31. nap között töltik be – szülői nyilatkozat alapján kérhetik a felvételt, mely nyilatkozat tartalma alapján a szülő vállalja, hogy gyermeke az adott nevelési évben (szeptember 1-től követő év augusztus 31-ig) a bölcsődei ellátást veszi igénybe.

Az intézményben fizetendő térítési díj:

Intézményünkben kizárólag az étkezésért kell térítési díjat fizetni.

Intézményünkben fizetendő nettó térítési díjak:

 • Óvoda ellátás térítési díjai:

Háromszori étkezés 349,- Ft/adag

Háromszori speciális étkezés 522,- Ft/adag

 

 • Bölcsődei ellátás térítési díjai:

Négyszeri étkezés 337,- Ft/adag

Négyszeri speciális étkezés 336,- Ft/adag

Időszakos gyermekfelügyelet 250,- Ft/óra

Családi Játszó Klub 300,- Ft/óra

Térítésmentes étkezést kérhet a szülő az alábbi esetekben:

 • A rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül.
 • A tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelő család.
 • A három vagy több gyereket nevelő család.
 • A családban az egy főre eső kereset nem éri el a 119.301 Ft-ot.

·

A bölcsődei gondozás intézményi és személyi térítési díja

 A gondozási díj összege: 14.000,- Ft/fő/hó, amely tartalmazza a bölcsődei ellátás keretében nyújtott gondozás, nevelés, nappali felügyelet és a gyermekkel való foglalkozás szolgáltatását.

(A gondozási díj 50%-át akkor kell fizetni, ha a bölcsődés gyermek hosszabb ideig (2 hét) tartósan beteg és ezt a szülő/gondviselő orvosi igazolással igazolja, illetve a családban önhibájukon kívül olyan rendkívüli élethelyzet alakul ki, amelyről az intézményvezető személyesen meggyőződik, és ezt környezettanulmányban rögzíti.

A gondozás és gyermekétkeztetés igénybevételéért a kötelezett által fizetendő összeg a személyi térítési díj.

A bölcsődei ellátásért fizetendő személyi térítési díj megállapításánál a normatív kedvezményben nem részesülő gyermekek esetében a családban az egy főre jutó jövedelem kiszámításánál a mindenkori öregségi nyugdíjminimumot vesszük alapul

 Aki nem kíván jövedelemigazolást benyújtani, 16.000,- Ft/fő/hó összegű gondozási díjat fizet.

Ünnepek, megemlékezések rendje:

 

Intézményünkben az ünnepek, megemlékezések rendje a Pedagógiai Program és az éves munkatervben meghatározottak szerint történik /Részletes tervezésük a csoportnaplókban./

Elérhetőség

Pusztaszabolcsi Városi Óvoda és Bölcsőde 2490 Pusztaszabolcs Deák Ferenc u. 21/1. 06-25/273-047 pszabovoda@freemail.hu